تبلیغات
دنیای عربی - احکام جمله
دنیای عربی
عربی كاربردی
شنبه 16 خرداد 1394 :: نویسنده : لیلا احمدی
جمله
اقسام جمله: اسمیه وفعلیه
جمله از جهت اعراب
الف) محل اعراب دارند: (خبریه ، حالیه تابع مفرد ، تابع جمله محل اعراب دار ، مقول قول ، مضاف الیه ، جواب شرط جازم)
ب) محل اعراب ندارند: (مستأنقه ، معترضه ، تفسیریه ، صله ، جواب قسم ، جواب شرط غیر جازم ، تابع جمله بدون محل اعراب ، احکام جارومجرور)
جمله:
تعریف:قولی که متضمن دوکلمه است بالاسناد
فرق جمله وکلام: جمله ممکن است یصح السکوت باشد وممکن است نباشد اما کلام حتما همیشه باید یصح السکوت باشد پس هر کلامی جمله است ولی هرجمله ای کلام نیست.


اقسام: (اسمیه - فعلیه)
 

1- اسمیه كه ممکن است با اسم شروع شود.زیدقائم
2- ممکن است با اسم موول شروع شود.ان تصوموا خیر لکم
3- و یا ممکن است با حرفی که مابعدش اسم است شروع شود ( چون لاعبره بالحرف) إن زیدا قائم
جمله فعلیه: ممکن است با فعل شروع شود.قام زیدٌ
یا ممکن است با حرف شروع شود هل قام زیدٌ
و یا ممکن است با حرفی که فعلش مقدر است شروع شود. هلا زیدا ضربت
و یا ممکن است با حرفی که جانشین فعل شده شروع شود یازیدُ

نکات:
 

1.اگر جمله ای خبر واقع شود به آن جمله اصطلاحا صغری می گویند ودراینصورت به کل جمله اسمیه نیز کبری می گویند مثل زید تام ابوه كه تام ابوه صغری و كل جمله كبری است.
2. گاهی مواقع جمله صغری وکبری به دواعتبار است مثل زید بوده غلام منطق كه ابوه علامه منطق صغرای كل جمله است و غلامه منطق صغرای جمله ابوه غلامه منطق است
3. گاهی مواقع نه جمله صغری ونه کبری داریم زیدٌ قائمٌ
الف)جملاتی که محل اعراب دارند:

1- خبریه:
 

تعربف: اگر جمله ای که درخبر مبتدا یا خبر یکی از نواسخ می آید.
محل اعراب: اگر خبر مبتدا، خبرأنَّ، ولای نفی جنس باشند محلا مرفوع هستند و اگر خبر کان وخبر ما لای شبیه به لیس باشند محلا منصوب هستند.
جمله خبریه همیشه نیازمند عائد است: كه یا مذکور است مثل زیدابوه قائمٌ. یا مقدر مثل الثمن منوان ( منه) بدرهم مگردر4مورد:
1- مثل لفظ مبتدا درخبر آمده باشد( الحاقه ماالحاقه).
2- جنس مبتدا درخبر آمده باشد(زیدٌ نعم الرجل).
3- در خبر اسم اشاره باشد که به مبتدا برگردد(لباس التوی ذلک خیر).
4- خبر درمعنا همان مبتداباشد(قولی حسبی الله).

2- جمله حالیه:
 

تعریف: جمله ای که ترکیب کل آن جمله حال ومحلا منصوب است.
شرایط: 1- خبریه باشد. 2- حرف استقبال برسرش نیامده باشد. 3- رابط داشته باشد.
رابط جمله حالیه:
درجمله اسمیه: ضمیر واو یا هردو باهم و در جملة فعلیه اگر: آن جمله مضارعیه مثبت بدون قد باشد رابط فقط ضمیر، اگر مضارعیه مثبت همراه با قد باشد رابط ضمیر و واو با هم، و اگر غیر از دو مورد فوق باشد رابط مانند اسمیه می باشد.
نکته: اگر جمله ماضویه بدون قد، حال قرار گیرد باید حتما یک قد برای آن درتقدیر گرفته شود.

3- جمله مفعول به:
 

تعریف: جمله ای که درمعنا مفعول می باشد.
جایگاه: 1- بعداز ماده قول مثل قال انی عبدالله 2- مفعول دوم باب علمت مثل: علمت زیدا قام 3- مفعول سوم باب علمت مثل: اعلمت بکرا زیدا قام 4- مفعولی که عاملش معلق از عمل شده مثل: لنعلمَ ایّ الحزبین احصی
نکته: ازبین موارد فوق فقط مورد اول می تواند نائب فاعل قرار گیرد.
جمله مضاف الیه:
تعریف: جمله ای که بعداز ظروف می آید یعنی مضافش ظرف می باشد.
حالات: یا مابعد ظرف زمان می آید:والسلام عَلَیَّ یوم ولدت
یا مابعد ظرف مکان می آید و درمیان ظروف مکان فقط «حیث» به جمله اضافه می شود وآنهم غالبا به جمله فعلیه.رزقهم من حیث لایشعرون
5- جمله جواب شرط جازم که به دوشرط مجزوم می شود:
1- ادات شرط جازم حتما برسرش بیاید نه غیر جازم (من یضلل الله فلا هادی له)، 2-برسر جمله جواب شرط حتما«فاء»یا«اذا «فجائیه» بیاید(إن تصبهم سیئهُ بما قدَّمت یداه إذا هم یقنطون).

6- جمله ای که تابع ازیک مفردی باشد
 

به حسب اعراب آن مفرد اعراب محلی می گیرد.(واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله)

7- جمله ای که تابع برای جمله ای باشد
 

که آن جمله: خودش محل اعراب داشته باشد به حسب اعراب آن جمله اعراب می گیرد( زیدقام وقعدابوه)
نکته: وقتی دوجمله پشت سرهم بیایند دومی به شرطی می تواند بدل از اولی باشد که بهتر منظورجمله اول رابرساند. مثل تقول له إرحل لا تقیمن عندنا که جملة دوم بدل ازإرحل است.

ب) جملاتی که محلی ازاعراب ندارند:
 

1-جملة مسأنقه: جمله ای است که یا : 1- کلام باآن شروع می شود. 2- یا اگر دروسط کلام است قطع از ماقبلش می باشد. و اگر جمله ای که عامل است مؤخر از معمولهایش بشود مستأنقه است.

2-جملة معترضه:
 

تعریف: جمله ای که بین دوشی فاصل می شود که از شأن آن دو شئئ اینست که اجنبی بین دوفاصل نشود.
از مصادیقش: جملة عاملی که بین دو معمولش فاصل شده ( زیدٌ علمت قائم)
جایگاه واقع شدن اجنبی بین: فعل ومعمولش مبتدا وخبرش موصول وصله اش قسم وجوابش موصوف وصفتش مضاف ومضاف الیهش سوف وفعلش و...

3-جملة مفسره:
 

تعریف: هرجمله ای که می آید وتوضیح یا تفسیری برای جمله ماقبلش می دهد(إنَّ مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب)
محل اعرابش: علی الصح(محل ازاعراب ندارد)، قیلی( محل جملة ماقبل را دارا می باشد).
4-جملة جواب شرط غیر جازم و یا اینکه شرطمان جازم است ولی برسر جزا «فاء»یا «اذا» فجائیه نیامده است:
محلی ازاعراب ندارد(إذاجئتنی اکرمتک، إن تقم،أقم

5-جمله صله موصول:
 

و شرایط جمله صله اینست که: 1- خبریه باشد(انشائیه نباشد)، 2- برای مخاطب معلوم باشد چون باید رفع ابهام کند، 3- ضمیر عائدی مطابق موصول داشته باشد که اگر این ضمیر منصوبی بود جایزالحذف است.

6-جمله جواب قسم :
 

محلی ازاعراب ندارد.
نکته1: هرگاه شرط وقسم باهم دریک جمله بیایند هرکدام مقدم شده باشد جواب می خواهد وجواب دیگری به قرینه حذف می شود.
نکته 2: اگر درجمله ای هم شرط داشته باشیم وهم قسم اگر چیزی كه نیازمند خبر است (مبتدا) برشرط وقسم مان مقدم شده باشد دراینصورت مطلقا ( چه شرط مقدم یا قسم) جواب رابرای شرط می آوریم.(زیدوالله أن یقم، أقم :جواب شرط)

7-جمله ای که تابع است از جمله ای که محلی ازاعراب ندارد :
 

مثل جاءنی الذی زارنی واکرمه
احکام ظرف وجارومجرور:
1-جارومجرور وظرف بعداز :
نکره محضه صفت می باشند.رجل علی الفرس
معرفه محضه حال می باشند. زید علی الفرس
معرفه ونکره غیر محضه ذو وجهین باشد. رایت رجلا علی الفرس، الرجل علی الفرس
2-ظرف وجارومجرور اگر: صله، صفت، خبر، ویا حال قرار گیرند متعلق به افعال عموم واجب الحذف می باشند . زید فی الدار أی کان فی الدار: (کان تامه)
3-اگر ظرف وجار ومجرور متعلق به افعال عموم محذوف باشند یا تکیه بریکی از نفی یا استفهام داشته باشند می توانند اسم ظاهر را رفع دهند. أفی الله شک «فاعل» ، ماعندی احد «فاعل»
منبع: کتاب الصمدیه حدیقه الاولی إلی الرابعهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:18 ب.ظ
фитнес резинка купить харьков
фитнес резинка купить днепропетровск
фитнесс резинка цена
резинка для фитнеса купить в одессе
эспандер ленточный
یکشنبه 19 فروردین 1397 06:30 ق.ظ
London is a multicultural capital which is dwelling to all
races and creeds. If your area has a market, then go there and go searching for something good.
شنبه 18 فروردین 1397 10:58 ب.ظ
Have been taking little over a month.
جمعه 17 فروردین 1397 07:37 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:14 ب.ظ
One of many first steps in beginning your small enterprise is pondering up a great identify.
Sounds simple - however it is not!
پنجشنبه 16 فروردین 1397 08:17 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 07:13 ب.ظ
It is unbelievably been a month since Christmas.
Ah yes, gold. However that is not the one jewel
Kate has borrowed from the late royal.
شنبه 1 مهر 1396 01:20 ب.ظ
I visited several blogs but the audio quality for audio songs existing at this web site is
actually marvelous.
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:40 ب.ظ
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
یکشنبه 12 شهریور 1396 03:39 ق.ظ
We stumbled over here different web address and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web
page repeatedly.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:45 ب.ظ
If some one desires expert view regarding blogging afterward
i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the pleasant work.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:31 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over
time.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:28 ب.ظ
fantastic issues altogether, you simply won a new reader.
What may you suggest about your publish that you simply
made some days in the past? Any certain?
یکشنبه 4 تیر 1396 10:54 ب.ظ
For the reason that the admin of this site is working, no doubt very rapidly it
will be renowned, due to its feature contents.
یکشنبه 4 تیر 1396 10:35 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما قادر به
من مؤمن اما فقط برای while. من هنوز مشکل
خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را خوب به
کمک پر کسانی که شکاف. در صورتی که
شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان
در گم.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 09:48 ق.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or
anything you can advise? I get so much lately it's driving
me crazy so any support is very much appreciated.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:58 ق.ظ
This piece of writing is really a fastidious one it assists new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:57 ق.ظ
Saved as a favorite, I like your site!
جمعه 18 فروردین 1396 03:19 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with
your site. It looks like some of the text in your posts are
running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me
know if this is happening to them as well? This could be a issue
with my web browser because I've had this happen previously.
Appreciate it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : لیلا احمدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
[cb:blog_title]
قالب وبلاگ

[cb:blog_title]
[cb:blog_slogan]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]،
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،
[ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time] ] [ [cb:post_author_name] ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] :: [cb:pages_no]

درباره وبلاگ
[cb:blog_logo]
[cb:blog_description]
نظر سنجی
[cb:poll_question]
[cb:poll_answer]

صفحات جانبی
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : [cb:stat_today_view] نفر
بازدیدهای دیروز : [cb:stat_yesterday_view] نفر
كل بازدیدها : [cb:stat_total_view] نفر
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view] نفر
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view] نفر
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author] عدد
كل مطالب : [cb:stat_total_post] عدد
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]
امکانات وب
[cb:blog_script]


✿ کد صوتی مهدوی برای وبلاگ شما ✿

http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/45.gif
َ